bannerInterno2

Normes per a la presentació de resums


La data límit per enviar les comunicacions és el 28 de maig del 2020.


 • Únicament seran acceptats els resums redactats en català.
 • El primer autor es compromet a fer la presentació en el format designat (comunicació oral o pòster) en cas de ser acceptat.
 • Els autors hauran de seleccionar entre les següents categories:
  • Arítmies
  • Hemodinàmica i intervencionisme coronari
  • Insuficiència cardíaca, valvulopaties i pericardi
  • Malaltia coronària
  • Tècniques d’imatge
  • Bàsica
  • Cardiologia clínica
  • Prevenció cardiovascular i RHC
  • Infermeria
 • Els resums, d’un màxim de 250 paraules i sense incloure ni taules ni figures, es lliuraran en català i de forma electrónica a través de la pàgina web (abans de lliurar els resums es recomana utilizar un corrector de català). Els resums que superin aquest màxim i no compleixin les normes, seran rebutjats.
 • Títol: el títol de la comunicació ha d’estar escrit amb lletres majúscules i sense abreviatures. Ha de ser breu, però explicatiu del contingut.
 • Autors: Es poden incloure fins a un màxim de 9 autors, inclòs el primer signant. S’han d’escriure tots els autors, el nom i cognoms dels autors separats per “;” (ex. Javier González; Dolores Rivera)
 • Centre de treball: caldrà detallar la Institució, Departament o Servei dels autors, inclòs el primer signant.
 • El text del resum s’ha d’escriure segons el següent esquema:
  • Antecedents
  • Objectius
  • Mètodes
  • Resultats
  • Conclusions